Apsis Editör Ekibi
18 Nisan 2024

Sağlık turizmi ve spor turizmi teşviklerinin belirlendiği 5448 sayılı Kararın uygulanmasına yönelik Genelgede önemli değişiklikler yapıldı. 5 Nisan 2024’te değişen Genelge 15 Nisan 2024 tarihinde duyuruldu. Bu değişikliklere teşvik kalemleri bazında aşağıda yer verilmiştir. 

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Sponsorluk harcamalarına ilişkin yıllık destek tutarının yıllık toplam üst limitin %10’unu aşamayacağı hükmü getirildi. 2024 yılında muayenehane ve poliklinik dışında kalanlar için 18.262.000 TL yıllık destek üst sınırı olduğu düşünüldüğünde sponsorluk için bu tutar yıllık en fazla 1.826.200 TL olabilecek ve her yıl güncellenen destek limitine göre değişiklik gösterecektir.

Sosyal medya ve arama motoru reklamları tasarımı, güncellenmesi, içeriklendirilmesi ve yönetimine ilişkin giderlerin faaliyet dönemine göre aylık en fazla 10.000 TL tutarında destekleneceği belirtilmiştir. Benzer şekilde tanıtım ve eşantiyon malzemelerine ilişkin giderlerin etkinlik başına en fazla 50.000 TL üst limitinin olduğu belirtilmiştir. Her iki durum için bir önceki Genelgede belirlenen ve yıllık olarak güncellenen destek limitleri gibi güncelleme yapılmadığı görülmüştür.

Desteklenen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri listesinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

 • TV ve Radyo Tanıtımı kısmında yer alan “radyo reklam yayın telifi, TV/Radyo reklamlarının ülke bazlı yerelleştirilmesi, TV/Radyo programlarına sponsorluk” kalemleri kaldırılmıştır.
 • Basılı Tanıtım kısmında yer alan “periyodik dergilerde/kataloglarda/insertlerde yer alma/reklam verme” kalemi kaldırılmıştır.
 • İç ve Dış Mekanlarda Tanıtım kısmında yer alan “CLP reklamları” kalemi kaldırılmıştır.
 • Özel Tanıtımlar arasına “kurum/kuruluş/şirket, marka ve hizmet tanıtımına yönelik lansman, özel sergi, gösterim ve basın tanıtımı” ile “halkla ilişkiler ajansları aracılığıyla yapılan marka promosyonu ve medya takip” kalemleri eklenmiştir.
 • Diğer tanıtımlarda yer alan “tanıtım filmi” ve “sinema reklamı” kalemleri, Özel Tanıtımlar kısmına aktarılmıştır.
 • Özel Tanıtımlar arasında yer alan “sanal toplu iş görüşmesi, çalıştay, sunum, kokteyl” kalemleri kaldırılmıştır.

Daha önceki Genelgede yer aldığı üzere özel tanıtım faaliyetinin başlangıç tarihinden en az bir ay önce ön onay alınması gerekliliği yeni Genelgede devam etmektedir. Yeni Genelge ile düzenlenen ve ön onay alınması gereken özel tanıtım faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Kurum/kuruluş/şirket, marka ve hizmet tanıtımına yönelik lansman, özel sergi, gösterim ve basın tanıtımı
 • Halkla ilişkiler ajansları aracılığıyla yapılan marka promosyonu ve medya takip
 • Sponsorluk
 • Tanıtım filmi
 • Sinema reklamı

Hasta Yol Desteği

Yeni Genelde yapılan düzenleme gereği belirlenecek destek tutarı, sağlık kuruluşundan alınan toplam sağlık hizmeti bedelinin üçte birini geçemeyecektir. Bu oran daha önce iki kat olarak uygulanmaktaydı.

İstihdam Desteği

Bir önceki Genelge hükmünden farklı olarak yeni Genelge doğrultusunda artık ilk defa istihdam edilecek personel için ön onay alınabilecek ve destek başvurusu yapılabilecektir. Diğer bir deyişle, mevcut personel için destek başvurusu yapılamayacaktır.
İstihdam desteği için personelde aranan niteliklerde değişiklikler olmuştur. Buna göre,

 • Personelin sadece destek başvurusunda bulunan kurumda ve tam zamanlı olarak çalışması gerekmektedir. 
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için dil yeterlilik seviyesi ÖSYM ve eşdeğeri olan dil sınavlarında D seviyesinden C seviyesine yükseltilmiştir. Sadece ÖSYM ve eşdeğeri olan dil sınavları geçerli olacaktır.
 • Yabancı uyruklu kişiler için TÖMER sınavlarında Türkçe dil belgesi B2 seviyesinden C1 seviyesine yükseltilmiştir. Sadece TÖMER sınavı geçerli olacaktır.
 • Sağlık hizmeti sunumuna ilişkin bölümlerden (tıp, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, beslenme ve diyetetik, tıbbi görüntüleme teknikeri, ameliyathane hizmetleri gibi) mezun olan personelin istihdam giderlerinin desteklenmeyeceği belirtilmiştir.

Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ön onay verilmiş personelin, Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde dil yeterliliğinin belgelenmesi gerekecektir.

Acente Komisyon Desteği

Hasta getirilmesine aracılık eden aracı kurumlardan (acentelerden), Hizmet İhracatçıları Birliğine uygunluk başvurusu yapan ve uygun görülen acentelerin düzenlediği faturalar acente komisyon desteğine konu edilebileceği hükmü getirildi. Diğer bir deyişle, sağlık kurumlarına komisyon faturası düzenleyen acentelerin, komisyon faturalarının desteklenebilmesi için Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından uygun görülüp “Acenteler Listesi” kapsamında olması gerekmektedir. 30.09.2024 tarihine kadar yapılacak olan başvurularda, hizmet alınan acentenin “Acenteler Listesi”nde yer alması şartı aranmayacaktır.

Desteğe konu edilecek azami komisyon tutarı, komisyon faturasına konu edilen ana hizmet (tedavi) bedelinin %20’sini aşamayacağı hükmü getirildi. Bir önceki Genelgede %30 olan bu oranın azaltıldığı görülmektedir.

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

Bir önceki Genelgede, etkinlik başlangıç tarihinden en fazla 5 gün önce gidiş, etkinlik bitiş tarihinden sonra ise en geç 5 gün sonra dönüş sağlanabileceği hükmü belirtilmişti. Yeni Genelge doğrultusunda bu süreler 3 gün olarak değiştirildi.

Marka Tescil ve Koruma Desteği

Yurt dışında yapılan marka tescili harcamalarının desteklenebilmesi için ilk tescilin yurt içinde (akabinde yurt dışında) gerçekleşmesi gerektiği hükmü getirildi.

Ayrıca, yurt dışında tescilli olan markanın yalnızca yurt dışında korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık giderinin yıllık destek sınırı en fazla 200.000 TL olarak belirlendi. Marka tescil desteğinde yıllık toplam üst limit ise 1.825.000 TL’dir. 

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Belgelerin yenileme giderleri destek kapsamına alındı. Böylece mevcut belgenin süresi dolduğunda yapılacak yenileme harcamaları desteklenebilecektir. Ancak yenileme giderinin yıllık destek üst limiti, toplam destek üst limitinin %50’sini (2024 yılı için 2.739.000 TL) aşamayacağı hükmü getirildi.

İklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik olduğu belirtilen pazara giriş belgelerine ilişkin destek oranına 10 baz puan ilave edileceği hükmü getirilmiştir. Böylece bu belgelerde destek oranı %70 olarak uygulanacaktır.

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

Bakanlık ile protokol yapan Yükseköğrenim kurumları tarafından verilecek eğitimde, eğitmenin ilgili kurum bünyesinde çalışıyor olma zorunluluğu yeni düzenleme ile kaldırılmıştır. Diğer bir deyişle eğitmen, akademik olarak kurum bünyesinde çalışmıyor olsa dahi, kurum bünyesinde verdiği eğitimler için destek başvurusu yapılabilecektir.

Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası

Bir önceki Genelgede destek başvurusu, ödemenin gerçekleşmesi sonrasında yapılmakta, destek ödemesi ise hastanın sağlık kuruluşunda tedavisini müteakip yapılabilmekteydi. Yeni Genelgede yapılan düzenleme ile destek başvurusunun hastanın sağlık kuruluşunda tedavisini müteakip yapılabileceği hükmü getirildi.

Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği

Yeni Genelge doğrultusunda yurt içi tanıtım ve/veya eğitim etkinliği destek süresi, tüm harcama kalemleri için sınırlandırılarak yol hariç en fazla 5 gün olarak belirlenmiştir.

Yurt Dışı Birim (Kira) Desteği

Yeni Genelge doğrultusunda bu destek türünde değişiklik yapılmamıştır.

Sağlık Turizmi Teşvikleri Destek Üst Limitleri

Destek Konusu Sağlık Kurumları ve Aracı Kurumlar Muayenehane veya Poliklinik Limit Türü / Süresi
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği 18.262.000 TL 7.304.000 TL Yıllık/5 Yıl
Hasta Yol Desteği 18.262.000 TL
(hasta başına 36.000 TL)
1.825.000 TL
(hasta başına 36.000 TL)
Yıllık/5 Yıl
Acente Komisyon Desteği 3.651.000 TL
(acentelere verilmez)
729.000 TL Yıllık/5 Yıl
İstihdam Desteği 7.304.000 TL
(personel başına 32.000 TL)
1.825.000 TL
(personel başına 32.000 TL)
Yıllık/5 Yıl
Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği 2.920.000 TL 729.000 TL Yıllık
Yurtdışı Birim Kira Desteği 4.382.000 TL 1.825.000 TL Birim Başına Yıllık
Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği 912.000 TL
(Prestijli 1.825.000 TL)
912.000 TL
(Prestijli 1.825.000 TL)
Etkinlik Başına
Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği 912.000 TL 912.000 TL Etkinlik Başına
Yurt Dışı Marka Tescil ve Korunma Desteği 1.825.000 TL 1.825.000 TL Yıllık
Pazara Giriş Belgeleri Desteği 5.478.000 TL
(belge başına 1.825.000 TL)
5.478.000 TL
(belge başına 1.825.000 TL)
Yıllık
Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği 1.825.000 TL 1.825.000 TL Program Başına
Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği 7.304.000 TL 7.304.000 TL Yıllık
Ürün Yerleştirme Desteği 3.651.000 TL 3.651.000 TL Yıllık / 5 Yıl

Genelgenin yürürlük ve uygulama detayları için bizimle iletişim kurabilirsiniz.


Diğer Blog Yazılarına Göz Atın
Apsis Editör Ekibi

Apsis Editör Ekibi

2019 yılından bugüne kadar devlet teşvikleri alanında faaliyet gösteren Apsis Danışmanlık Hizmetleri, sağlık turizmi, imalat sanayi, ihracatçı işletmeler ile çeşitli KOSGEB ve TÜBİTAK projelerinde terzi usulü anlayışı profesyonel bir yaklaşımla yerine getirerek milyonlarca lira devlet desteğini işletmelere kazandırmaktadır.

Whatsapp Whatsapp