Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı ile işletmelere  1 milyon 100 bin TL’ye kadar destek verilmektedir.

Destek Unsurları Destek Oranı Destek Üst Limiti
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği %75 200.000 TL
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) %75 300.000 TL
Nitelikli Personel Giderleri Desteği %100 300.000 TL
Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği %75 100.000 TL
Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği %75 100.000 TL
Diğer Giderler Desteği %75 100.000 TL

  Programın amacı

 • Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ’ler ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerini sağlamak,
 • Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesini sağlamaktır.

Destek sağlanan  AR-GE ve İnovasyon projesi;

 • Yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi,
 • Mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya
 • Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerdir.

Destek sağlanan  ÜR-GE projeleri; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirilmesi için gerçekleştirilecek projelerdir.

Bu kapsamda;

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan veya
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya
 • Teknolojik Ürün ( TÜR) Deneyim belgesi alınan veya
 • Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin bölgede başarıyla sonuçlandırdıkları veya TEKMER’lerde yer alan işletmelerin başarılı tamamladıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün veya
 • Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde / merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
 • 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
 • Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya
 • Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan

ürünler için başvuru yapılması esastır.

Verilen Destekler

 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

AR-GE ve İnovasyon projesi kapsamında deneme amaçlı ve prototip geliştirmeye,  ÜR-GE projesi kapsamında ise ürün geliştirmeye yönelik; hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp, tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri,  %75 oranında ve  geri ödemesiz olarak 150.000 TLgeri ödemeli olarak 300.000 TL olmak üzere toplamda 450.000 TL’ye kadar desteklenir.

    Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın  yerli malı olması durumunda, destek oranına  %15 ilave edilir.

    Program süresince satın alınacak makine veya teçhizatın  yeni veya en fazla 3 yaşında olması gereklidir. Makine-teçhizatın ikinci el olması halinde ilk kullanıcıya ait satış faturası tarihi dikkate alınır. İlk satış faturası bulunamaması durumunda ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri belgelerin varlığı aranır.

    Açık kaynak kodlu yazılım kullanılması ve bunun KOSGEB tarafından kabul edilmesi durumunda, personel gideri dışındaki tüm geri ödemesiz destek oranlarına  %15 ilave edilir (Proje giderlerinde %90 geri ödemesiz, %10 geri ödemeli destek verilir.)

    Destek oranlarına  ilave edilecek destek oranı %15’i geçemez.

Nitelikli Personel Giderleri Desteği

Projede tam zamanlı olarak çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel giderleri için  %100 oranında ve  geri ödemesiz olarak 200.000 TL destek verilir.

Proje kapsamında destek talep edilen personelin, sayısına, niteliğine ve desteklenme süresine KOSGEB karar verir.

    Bu destek kapsamında yabancı uyruklu personel de istihdam edilebilir.

    AR-GE ve İnovasyon projesi kapsamında işletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimcinin kendisi ve/veya projede görevli bir ortağı Nitelikli Personel Giderleri Desteğinden yararlandırılır.

Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği

Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri için yapılan başvuru ve/veya tescil giderleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu’na ve/veya yurt dışı muadili kurum/kuruluşlar ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nca yetkilendirilmiş Patent/Marka Vekillerine yapılan giderler için  %75 oranında ve  geri ödemesiz 100.000 TL’ye kadar destek verilir.

    Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınacak belgeler %80 oranında desteklenir.

Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği

Proje kapsamında;

 • Kamu kuruluşlarından,
 • Üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan veya
 • TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den

alınacak test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz ve kalibrasyon hizmet giderleri ile ürün belgelendirme giderleri  %75 oranında ve toplamda en fazla  100.000 TL’ye kadar desteklenir.

Diğer Giderler Desteği

Proje kapsamında, proje danışmanlık, eğitim, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti ve işletme kuruluş giderleri  %75 oranında ve en fazla  50.000 TL’ye kadar desteklenir.

Proje Danışmanlık Desteği

Projenin geliştirmesine yönelik olarak,

 • Yurt içi/yurt dışındaki üniversitelerden,
 • Teknoloji Transfer Ofislerinden,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketlerinden,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesinde/Teknoloji Transfer Ofislerinde görevlendirilmiş öğretim elemanlarından,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesinde firması bulunan öğretim elemanlarından veya
 • Kamu kurum/kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma merkezleri / enstitülerinden

teknik, tasarım, finans, proje yönetimi vb. konularında alınacak danışmanlık hizmeti giderleri  %75 oranında ve en fazla  20.000 TL’ye kadar desteklenir.

Eğitim Desteği

Projenin geliştirmesine yönelik olarak, projede görev alanların yurt içi/yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacağı eğitim hizmeti giderleri,  %75 oranında ve en fazla  20.000 TL’ye kadar desteklenir.

Proje Tanıtım Desteği

Projenin tanıtımı için yaptırılan, broşür, katalog, sosyal medya reklamı, web sayfası, web/mobil tabanlı tanıtım giderleri,  %75 oranında ve en fazla  10.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

Proje konusuyla ilgili yurtiçi ve yurt dışı kongre/konferans/sempozyum katılımı ve fuar/teknolojik işbirliği ziyaretine ilişkin ulaşım, konaklama ve katılım/giriş giderleri,  %75 oranında ve her bir yurtiçi ziyaret için 5.000 TL’ye ve her bir yurt dışı ziyareti için 10.000 TL’ye kadar olmak üzere toplamda  20.000 TL’ye kadar desteklenir.

İşletme Kuruluş Giderleri Desteği

Girişimci olarak AR-GE ve inovasyon proje başvurusu yapan gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletme için  5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletme için  10.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

Programdan Yararlanma Koşulları

 • Programdan, araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler/girişimciler ile ürün geliştirme konusunda projesi olan işletmeler yararlanabilir.
 • Destek üst limitleri proje bazlı olup, her yeni projede destek üst limiti yeniden başlatılır.
 • Ar-Ge veya yenilik projesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenerek başarı ile sonuçlandığına dair belgeye sahip olan işletmeler, projenin başarı ile sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde programa başvuru yapabilirler.
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan ürüne ait başvurularda; patent belgesinin veriliş tarihinin, başvuru tarihinden itibaren en fazla 5 yıl önce olması esastır. Patent belgesi ile koruma altına alınmış ürünlerde patentin işletmeye devrinin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleşmiş olması gerekir.
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan ürün için doktora mezuniyet tarihinden itibaren 5 yıl içinde Programa başvuru yapılması gerekir.
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi ile başvuru yapacak işletmelerin, TÜR Deneyim Belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde destek programına başvuru yapması gerekir.
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin bölgede sonuçlandırdıkları veya TEKMER’lerde yer alan işletmelerin başarıyla tamamladıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan ürünlere yönelik başvuru yapılması esastır.
 • Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde / merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünler için başarı ile sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde başarı ile sonuçlandırıldığına ilişkin kamu araştırma enstitülerinde / merkezlerinden alınan belge ile destek programına başvuru yapılması esastır.
 • 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürün için başarı ile sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde başvuru yapılması esastır.

Ne yapıyoruz?

Şirketinizin programa başvuru öncesinden başlayarak, desteklerden faydalanabilmek için gerekli fiziki altyapının sağlanması, KOSGEB’e sunulacak iş planı ve destek başvuru dosyalarının hazırlanması ve ödeme başvurularının yapılması gibi tüm aşamalarda danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Detaylı bilgi ve hizmet alımı için bize  e-posta gönderebilir ya da bizi  arayabilirsiniz.

Whatsapp Whatsapp