SGK Teşvikleri | Apsis Danışmanlık

Apsis Danışmanlık, Sosyal Güvenlik teşvik fırsatlarını kaçırmamak için profesyonel danışmanlık hizmeti almanın tam adresi!

SGK Teşvikleri

İşverenlerin en büyük maliyetlerinden biri olan Sosyal Güvenlik primleri, yeterince takip edilemeyecek kadar farklı, karmaşık ve uygulamada sorun yaratan bir muhtelif mevzuat altında düzenlenmiştir. Bu yönüyle işletmeler, tüm teşvik unsurlarından eksiksiz faydalanabilmek için uzman desteğine ihtiyaç duymaktadır.

Verilen Destekler

 • 5 Puanlık İndirim (5510)
 • Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi olanların istihdamına Yönelik Teşvik
 • İlave İstihdam Teşviki
 • Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar uyarınca uygulanan Teşvik
 • Araştırma, Geliştirme (AR-GE) ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik
 • Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Prim Teşviki
 • İlave 6 Puanlık Prim İndirimi
 • Yurtdışına Götürülen sigortalılara uygulanan 5 Puanlık İndirim
 • Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik
 • Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

5 Puanlık İndirim (5510) (Belge Kanun No: 5510)

Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendi, 2008/93 – 2009/139 – 2011/45 sayılı Genelgeler

Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir.

Teşvikten Yararlanma Şartları

 1. Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet  yasal süresinde verilmiş olması           
 2. Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi
 3. Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması
 4. Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması / Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması
 5. İşverenin 5335 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan olmaması
 6. Yapılan işin 2886, 4734 sayılı Kanunlar ve 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması

   Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan dolayı 5 puanlık indirimden yararlanılamaz.

Teşviksiz Toplam SGK Prim Oranı: %37,5

Teşvik Oranı: %5

Teşvik Sonrası SGK Prim Oranı: %32,5

Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi olanların istihdamına Yönelik Teşvik (Belge Kanun No: 6111)

Yasal Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi, 2011/45 sayılı Genelge.

Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 - 31/12/2025 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

Teşviksiz Toplam SGK Prim Oranı: %37,5

Teşvik Oranı: %20,5

Teşvik Sonrası SGK Prim Oranı: %17

Teşvikten Yararlanma Şartları

İşveren Yönünden

 1. Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 2. Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 3. Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
 4. Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması
 5. İşe girdiği tarihten önceki işyerinin 6 aylık ortalamasına ilave olarak çalıştırılması

Sigortalı Yönünden

 1. 01/03/2011 ila 31/12/2025 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 2. Kadın sigortalının 18 yaşından büyük olması halinde 24 ila 54 ay arasında destek verilmektedir.
 3. İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde işsiz olması,
 4. Fiilen çalışması,
 5. İşe başladığı tarihten önceki 6 aylık dönemde APHB kayıtlı olmaması,
 6. Erkek sigortalının 18 – 29 yaş arasında olması halinde 24 ila 54 ay arasında, 29 yaşından büyük olması halinde 6 ila 24 ay arasında destek verilmektedir.

   5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz,

   2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz.

   Yararlanma süreleri erkekler, kadınlar ve sahip olunan belgelere göre değişmektedir.

İlave İstihdam Teşviki (Belge Kanun No: 17103-27103)

Yasal Dayanak: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19. maddesi, 2018/22 sayılı Genelge

1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için; İmalat veya 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

Teşviksiz Toplam SGK Prim Oranı: %37,5

Teşvik Oranı: %37,5

Teşvik Sonrası SGK Prim Oranı: %0

Teşvikten Yararlanma Şartları

İşveren Yönünden

 1. Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 2. Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması,            
 3. Yapılandırılmış / taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmesi,
 4. Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması

Sigortalı Yönünden

 1. 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması
 2. Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,
 3. İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4/1- a, b ve c bentleri kapsamında kayıtlı olmaması,
 4. Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması

   Destekten yararlanma süresi 12 Ay’dır; Bu süre, işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 Ay’dır. Bu sigortalılar dışında kalanlar 25 yaşından büyük erkekler için 12 ay uygulanmaktadır. . Ancak teşvik süresi hiçbir şekilde 2022/Aralık ayını/dönemini geçemez. 1/12/2020 tarihli, 3248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yararlanma süresi 31/12/2022’ye uzatılmıştır.

   5335/30 uncu maddesinin 2. fıkrası kapsamına giren işyerleri ile 4734 ve 2886 sayılı Kanunlar kapsamında yapılan ihaleli işleri üstlenen işverenler bu teşvikten yararlanamaz.

Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik (Belge Kanun No: 14857)

Yasal Dayanak: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesi, 2008/77 sayılı Genelge.

Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanması imkânı sağlanmıştır.

Teşvikten Yararlanma Şartları

 1. Engelli sigortalı çalıştırılması,
 2. Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
 3. Primlerin ödenmiş olması,
 4. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan, topluluk sigortasına tabi çalışan, yurtdışında çalışan sigortalılar ile aday çırak, çırak ve öğrencilerden dolayı bu teşvikten yararlanılamaz.

Teşviksiz Toplam SGK Prim Oranı: %37,5

Teşvik Oranı: %20,5 (%5 prime esas kazanç üzerinden + %15,5 asgari ücret üzerinden)

Teşvik Sonrası SGK Prim Oranı: %17

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar uyarınca uygulanan Teşvik (Belge Kanun No: 25510-16322-26322)

Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun ek 2. maddesi, 2011/54 - 2012/30 - 2012/37 sayılı Genelgeler

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Cumhurbaşkanınca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

Teşvikten Yararlanma Şartları

 1. Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet
 2. Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 3. Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması
 4. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen bir teşvik belgesi alınmış olması, tamamlama vizesinin yapılmış olması (gemi yatırımları hariç)
 5. Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
 6. 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuru tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş vergi borcu bulunmaması,
 7. İşyerinin 6'ncı bölgede kurulu olması halinde asgari ücret üzerinden sigortalı ve işveren hissesi prim tutarının tamamı karşılanır.
 8. 5335 sayılı Kanunun 30'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz. SGDP'ne tabi çalışan sigortalılardan ve yurtdışında çalıştırılan sigortalılardan dolayı da bu teşvikten yararlanılamayacaktır.
 9. İlave 6 puanlık indirimle aynı dönem için uygulanmaz. Uygulanan teşvik asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.
 10. e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması.

Teşviksiz Toplam SGK Prim Oranı: %37,5

1.- 5. Bölgeler için teşvik oranı: %20,5 (%5 prime esas kazanç üzerinden + %15,5 asgari ücret üzerinden)

Teşvik Sonrası SGK Prim Oranı: %17

6. Bölge için teşvik oranı: %34,5 (%5 prime esas kazanç üzerinden + %29,5 asgari ücret üzerinden)

Teşvik Sonrası SGK Prim Oranı: %3

Araştırma, Geliştirme (AR-GE) ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik (Belge Kanun No: 05746-15746)

Yasal Dayanak: 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. maddesi, 2008/85 – 2009/21 sayılı Genelgeler.

AR-GE/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Kanununun geçici 2’nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin; ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2023 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Teşvikten Yararlanma Şartları

 1. Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması, primlerin ödenmiş olması
 2. Sigortalının fiilen çalışması,
 3. Sigortalının, Ar-Ge/Tasarım personeli veya Ar-Ge personel sayısının % 10’u aşılmamak kaydıyla destek personeli ya da 4691 sayılı Kanun uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel olması.

Teşviksiz Toplam SGK Prim Oranı: %37,5

Teşvik Oranı: %12,75 (prime esas kazanç üzerinden %5 + işveren payının 7,75’i)

Teşvik Sonrası SGK Prim Oranı: %24,75

zYasal Dayanak: 5225 sayılı Kanunun 5. maddesi, 2010/109 sayılı Genelge.

Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

Teşvikten Yararlanma Şartları

1-) Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması

2-) Kurumlar vergisi mükellefi olması

3-) Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür yatırım veya girişim belgesi alınmış olması

4-) Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması

Teşviksiz Toplam SGK Prim Oranı: %37,5

Yatırımlar için teşvik oranı: %12,75 (prime esas kazanç üzerinden %5 + işveren payının 7,75’i)

Teşvik Sonrası SGK Prim Oranı: %24,75

Girişim için teşvik oranı: %8,875 (prime esas kazanç üzerinden %5 + işveren payının 3,875’i)

Teşvik Sonrası SGK Prim Oranı: %28,625

İlave 6 Puanlık Prim İndirimi (Belge Kanun No: 46486-56486-66486)

Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 2. fıkrası, 2013/30–2016/8 sayılı Genelgeler

51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri için öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlanmaktadır.

Teşvikten Yararlanma Şartları

 1. Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması
 2. Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 3. Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
 4. Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması / Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
 5. İşverenin 5335 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan olmaması,
 6. Yapılan işin 2886, 4734 sayılı Kanunlar ve 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması,
 7. Yararlanma süresinin sonu tüm iller için 31/12/2021 tarihidir.
 8. 2016/Mart ayından itibaren işyerinde ilgili ayda 10 ve üzerinde sigortalı çalıştırma şartı kaldırılmıştır
 9. 5 puanlık indirim PEK üzerinden, İlave 6 puanlık indirim ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.
 10. e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması.

Teşviksiz Toplam SGK Prim Oranı: %37,5

Teşvik Oranı: %11 (prime esas kazanç üzerinden %5 + asgari ücret üzerinden %6)

Teşvik Sonrası SGK Prim Oranı: %26,5

Yurtdışına Götürülen sigortalılara uygulanan 5 Puanlık İndirim (Belge Kanun No: 6486)

Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendi, 2013/30 sayılı Genelge.

Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalılar için uygulanan bu indirim kapsamında, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Teşvikten Yararlanma Şartları

 1. Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması
 2. Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 3. Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
 4. Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması / Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
 5. İşverenin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan olmaması,
 6. Yapılan işin 2886, 4734 sayılı Kanunlar ve 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması,
 7. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, Libya’da çalışanlar, zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, iş kaybı tazminatı alanlar ve harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı alanlar için bu indirimden yararlanılamaz.
 8. 5 puanlık indirim (5510 - 81/ı) ile birlikte uygulanmaz. PEK üzerinden hesaplanan işveren hissesinin GSS payından 5 puanlık indirim uygulanır.

Teşviksiz Toplam SGK Prim Oranı: %14,5

Teşvik Oranı: %5 (prime esas kazanç üzerinden)

Teşvik Sonrası SGK Prim Oranı: %9,5

Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik (Belge Kanun No: 02828)

Yasal Dayanak: 2828 sayılı Kanunun ek 1. maddesi, 2018/7 sayılı Genelge

2828 sayılı Kanunun ek 1’inci maddesi kapsamına giren kişilerin özel sektör işverenleri tarafından Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Teşvikten Yararlanma Şartları

İşveren Yönünden;

 1. Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması
 2. Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması
 3. Yapılandırılmış / taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmesi,
 4. Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması.

Sigortalı Yönünden;

 1. 19/02/2014 tarihinden sonra işe alınmış olması
 2. 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının kapsamında olup; istihdam hakkından henüz yararlanmamış olanlar, istihdam hakkından yararlanmış ancak memuriyet ile ilişiği kesilenler, devlet memuru olma şartlarını taşımamaları sebebiyle kamu kurumlarında istihdamı sağlanamayan hak sahibi olması.

   Destekten yararlanma süresi 5 yıldır.

Teşviksiz Toplam SGK Prim Oranı: %37,5

Teşvik Oranı: %37,5 (%5 prime esas kazanç üzerinden, %34,5 asgari ücret üzerinden)

Teşvik Sonrası SGK Prim Oranı: %0

 

Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik (Belge Kanun No: 03294)

Yasal Dayanak: 3294 sayılı Kanunun ek 5. maddesi, 2018/8 sayılı Genelge

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Teşvikten Yararlanma Şartları

İşveren Yönünden;

 1. Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması
 2. Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı / cezası borcu bulunmaması,
 3. Yapılandırılmış / taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmesi
 4. Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmama
 5. Sigortalının işe alındığı yıldan önceki takvim yılında Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması

Sigortalı Yönünden;

 1. 26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması
 2. İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunması
 3. Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması
 4. 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olması

   Destekten yararlanma süresi 1 yıldır. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile bu işyerlerinin yaptırdığı her türlü alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri hakkında uygulanmaz.

Teşviksiz Toplam SGK Prim Oranı: %37,5

Teşvik Oranı: %20,5 (%5 prime esas kazanç üzerinden + %15,5 asgari ücret üzerinden)

Teşvik Sonrası SGK Prim Oranı: %17

Whatsapp Whatsapp